Commissies
Activiteiten
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Nieuws
Contactgegevens
Penningmeester
Weidelijk jagen
Kaart WBE Tielerwaard-West
Het weer in de WBE
Statuten
Huishoudelijk reglement
Opzeggen lidmaatschap
Jaarverslag 2013
WBE

 


Wildbeheereenheid Tielerwaard-West
   
     

 
De vereniging Wildbeheereenheid Tielerwaard-West is opgericht in 1991 en is actief op het gebied van jacht, wildbeheer en schadepreventie aan landbouwgewassen in haar werkgebied de Tielerwaard-West.  De grens van het werkgebied (± 11.000 ha) is in het zuiden, vanaf Waardenburg tot Gorinchem, de rivier de Waal en in het noorden, vanaf Gorinchem tot de rijksweg A2, de Linge. Vandaar vormt de A2 de grens tot Waardenburg.

Op deze site vindt u allerlei informatie over de WBE Tielerwaard-West. De bedoeling van deze website is om zowel leden als niet-leden informatie te verstrekken over het reilen en zeilen van het wildbeheer en de schadebestrijding binnen het gebied van de WBE.Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE’s) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Wat is een WBE?

Een wildbeheereenheid (WBE) is een lokaal samenwerkingsverband van jagers en jachtopzichters met een werkgebied van 5000 hectare of meer. Er zijn in Nederland circa 300 WBE’s die in totaal meer dan 2 miljoen hectare beheren. De WBE’s zijn aangesloten bij een landelijke organisatie: de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV).

Planmatig faunabeheer 

In het kader van verantwoord faunabeheer verzamelen de jagers veel informatie uit het veld. Deze informatie wordt gebundeld in de WBE Databank. Deze gegevensbank is opgezet met als motto "meten is weten". Mede op basis hiervan is het mogelijk om een faunabeheerplan op te stellen. Sinds de invoering van de Flora- en faunawet wordt dit gedaan door de provinciale Fauna Beheer Eenheden (FBE’s). Jagers leveren via de WBE databank de benodigde informatie. Op basis van de faunabeheerplannen wordt bekeken hoeveel afschot er moet plaatsvinden. Door het uitvoeren daarvan zorgen jagers er mede voor dat er in ons land gezonde faunapopulaties blijven.

Wat doet een WBE?

De taken van een WBE liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving waarin de dieren leven gewaarborgd is. Een greep uit deze taken:
. Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
. Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen
. Het houden van toezicht in het veld
.
Inventarisatie (telling) van fauna 
Bestrijden van wildschade
. Aanleveren van gegevens aan de FBE

. Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
. Het installeren en controleren van nestkasten
. Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
. Uitvoeren van weidevogelbescherming
. Het leveren van gegevens aan de WBE Databank

Natuurbeheer is samenwerking

Natuurbeschermers en jagers streven hetzelfde doel na: het behoud van de natuur en biodiversiteit. Op veel fronten, zoals bijvoorbeeld in de FBE’s, werken die dan ook met elkaar samen. Regelmatig Ook bij het beschermen van weidevogels, terugdringen van exoten en voorkomen van landbouwschade wordt regelmatig samengewerkt met bijvoorbeeld weidevogelwerkgroepen, agrariërs, etc. Ook onderhouden veel WBE’s contacten met de lokale politiek. Zo kunnen ze bijvoorbeeld projecten die veel invloed kunnen hebben op de natuur in hun directe omgeving, zo goed mogelijk volgen.
 
WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij